Co nabízíme

KONCERTY

V říjnu 2018 zahajujeme další ročník koncertů ve Sboru Alberta Schweitzera Církve československé husitské. 

Koncerty probíhají vždy v druhé polovině roku. 

       BOHOSLUŽBY

Bohoslužby nejsou nic tajemného, při nich si pravidelný účastník i nový návštěvník srovnává své jednání a život podle Boží vůle, zažívá blízkost a posilu Boží a hledá podporu a potěšení i od druhých. Může také vést rozhovor s Pánem Bohem zpěvem, modlitbou. Slyší výklad příběhů z Bible.  

OBŘADY & PŘÍPRAVY

KE SVÁTOSTEM

Církevní svátosti a obřady doprovázejí člověka celým jeho životem: křtem je přičleňován k lidu Božímu, večeří Páně je sycen Boží milostí a pro život věčný, biřmováním se rozhoduje vědomě pro následování svým chováním životního příkladu Ježíšova, stupem do manželství přijímá svého manžela/manželku jako dar od Boha, v nemoci je mu nabízena útěcha nemocných, pohřbem pak je vyprovázen pozůstalými a zvěstuje se naděje věčného života po vzkříšení. 

PROGRAMY

PRO DOSPĚLÉ

             NÁVŠTĚVY              

V DOMOVĚ SUE RYDER

Konají se zde bohoslužby či pobožnosti ekumenicky a dělí se o ně ŘKC, CČE, Jednota Bratrská a naše CČSH. Naše farářka, Eva Mikulecká, zde koná bohoslužby vždy v určitých termínech (viz tabulka Pravidelné setkávání).

DĚTSKÉ TÁBORY

Letní tábory s dětmi vede již po mnoho let na bývalém statku v Borovnici naše předsedkyně rady starších Jana Krajčiříková. Připravuje také "Cestu", která vychází 1x měsíčně v časopise "Český Zápas".

PROGRAMY

PRO DĚTI

 Dokážu to sám...

Rozvíjení samostatnosti, pocitu zodpovědnosti, zprostředkování zážitku radosti z vykonané práce a tvořivé trávení volného času.

Programem provází paní Jitka Brejtrová.

Nedělní škola Kořínky

Vyprávění, hry a společné tvoření podle nové knihy Kořínky víry, se kterou každé dítě pracuje.

Programem rovází paní Jana Krajčiříková.

Rozhovory a setkávání

Společné přemýšlení nad událostmi každodenního života a jeho porovnání s pohledem věřícího člověka.

Programem provází farářka Eva Mikulecká.

© NO CČSH Michle in memory of CM, Táňa + EM

  • Twitter Classic
  • c-facebook